Články Zpět na všechny novinky

Průkaz energetické náročnosti budov: kdy a pro koho je PENB povinný?

Průkaz energetické náročnosti budov: kdy a pro koho je PENB povinný?

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB), ne zcela správně označovaný také jako energetický štítek budov, je důležitý pro všechny stavebníky, vlastníky a provozovatele budov.

Energetickou náročnost budov povinně hodnotíme při výstavbě, při změně dokončené stavby a při prodeji nebo pronájmu. Platí jak pro nemovitosti určené k bydlení, tak pro nemovitosti komerční. V dnešním článku najdete praktický přehled odpovědí na nejčastější otázky ohledně PENB.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) v české legislativě

Budovy klasifikujeme dle jejich energetické náročnosti na základě požadavků Evropské unie a v české legislativě je problematika zakotvena především v zákoně o hospodaření energií a vyhlášce o energetické náročnosti budov. Zatímco evropská směrnice pracuje s pojmem “certifikát”, české právní normy pracují s pojmem “průkaz” energetické náročnosti budov.

Co je PENB

Průkaz energetické náročnosti budov je doklad, který informuje o tom, kolik energie spotřebuje budova při standardizovaném provozu.

Podobně jako energetický štítek elektrických spotřebičů zařazuje každou budovu do energetické třídy označené písmeny A (budova mimořádně úsporná) až G (budova mimořádně nehospodárná).

V rámci hodnocení posuzuje příslušný energetický odborník veškerou energii potřebnou pro provoz budovy: na vytápění, ohřev vody, chlazení, případné větrání a také na osvětlení.

Kdo může PENB vydat

PENB může zpracovat pouze energetický specialista s oprávněním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich seznam s uvedením platných oprávnění můžete najít na stránkách ministerstva.

Kdy PENB potřebujete

Pokud jste stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo správce (pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo), máte povinnost zajistit zpracování průkazu:

 • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (takovou ucelenou částí budovy je typicky bytová jednotka),
 • při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Větší změnou dokončené budovy je podle zákona o hospodaření energií změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

K vašim dalším povinnostem patří:

 • předložit průkaz nebo jeho kopii možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smlouvy o prodeji nebo pronájmu,
 • předat průkaz nebo jeho kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
 • zajistit uvedení kategorie energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu (tedy i v inzerátech), a to i v případě prodeje nebo pronájmu přes zprostředkovatele (realitní kancelář). Pokud zprostředkovateli informaci o energetické náročnosti budovy neposkytnete, je povinen uvést v inzerátech u vaší nemovitosti nejhorší energetickou třídu.

Od ledna 2020 platí podle vyhlášky o energetické náročnosti budov přísnější požadavky na výstavbu nových budov. Zjednodušeně musí být  všechny novostavby rodinných domů postaveny v minimální energetické třídě B.

PENB pro bytové jednotky

V případě bytových jednotek je za vyhotovení PENB odpovědné společenství vlastníků jednotek nebo družstvo. Energetický štítek se nevztahuje na jednotlivé bytové jednotky, ale na bytový dům.

Pokud jste vlastníkem bytové jednotky v domě s SVJ a chcete ji prodat nebo pronajmout, musíte si vyžádat průkaz od SVJ. Nebo od správce v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

U družstevního bytu neprodáváte byt jako takový, ale svůj členský podíl v družstvu. Povinnost předložit PENB nemáte vy, ale družstvo, a to až při podpisu smlouvy o nájmu s novým nájemcem, který si od vás členský podíl v družstvu koupil. Podobně nemáte povinnost předkládat PENB v případě, že chcete váš družstevní byt “pronajmout”, pokud to družstvo umožňuje. Nejde totiž fakticky o pronájem, ale podnájem, na který se povinnost dokládat PENB nevztahuje.

Jak dlouho PENB platí

Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne vystavení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. A nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Co je potřeba k vyhotovení PENB

Protože se výpočet PENB týká stavby (obálky budovy) a ne vnitřního vybavení spotřebiči, budete pro výpočet dokládat:

 • velikost a vnější rozměry stavby (půdorys, plán domu),
 • typ, velikost a rozmístění oken a dveří (jejich tepelné parametry),
 • skladbu konstrukcí domu (stěny, podlahy, střecha),
 • způsob vytápění a ohřevu teplé vody,
 • fotodokumentaci objektu,
 • parametry dalších zařízení jako vzduchotechnika, klimatizace nebo solární systémy.

U novostaveb jsou všechny dokumenty součástí projektové dokumentace v rámci žádosti o stavební povolení. U starších staveb se může stát, že některé informace nebo materiály nebudete mít k dispozici. Většina energetických specialistů nabízí možnost jejich získání doměřením. Doporučujeme proto včasnou konzultaci s odborníkem na zpracování PENB.

Které budovy nepotřebují PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy nemusíte zpracovávat:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které užíváte jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
 • u prodeje nebo pronájmu starších budov, které byly postaveny nebo prošly větší změnou před 1.1.1947 a prodávající s kupujícím nebo pronajímatel s nájemcem se na tom písemně dohodnou,
 • u budov zpravodajských služeb, budov důležitých pro obranu státu a některých dalších budov uvedených v zákoně.

PENB vs. energetický štítek

Pozor na zaměňování některých pojmů.

V praxi se můžete setkat s pojmem “energetický štítek budov”, který je ale nesprávným označením energetického průkazu budov. Nepředstavuje tedy další nebo jiný druh dokumentu.

 Průkaz energetické náročnosti budov není ani dokladem o splnění některého z energetických standardů (pasivní dům , nulový dům a další), se kterými se setkáte u mnoha stavitelů. Pro lepší orientaci v energetických standardech jsme zpracovali jejich praktický přehled v samostatném článku.

Více tipů na blogu

Zveřejněno: 30.12.2022

Další články