Záruční a pozáruční servis

Vašim partnerem pro uplatnění reklamace je obchodní zastoupení, u kterého jste si okna Slovaktual objednali a které realizovalo montáž vašich oken.

1. Všeobecná ustanovení

1.1.Oprávněnými osobami jsou podle těchto Záručních podmínek spotřebitelé, kteří používají výrobky společnosti Slovaktual s.r.o. se sídlem na adrese 972 16 Pravenec 272.

1.2.Dodavatelem se pro účely těchto Záručních podmínek rozumí obchodní zástupce, který dodává a montuje výrobky Slovaktual konečnému uživateli.

1.3.Výrobky se pro účely těchto Záručních podmínek rozumí všechny výrobky Slovaktual, jestli jich oprávněná osoba získala od dodavatele jako nové.

2. Záruka a záruční lhůta

2.1. Vystavením záručního listu dodavatel přebírá závazek, že dodané výrobky budou během záruční lhůty způsobilé pro určené použití a účel, ke kterému slouží. Podle Záručního listu je dodavatel zodpovědný za konstrukční, výrobní a materiálové vady výrobků, a za chybějící vlastnosti výrobků, jejichž existenci dodavatel garantoval, nebo existenci vlastností výrobků, které se dají vzhledem k současnému stavu techniky a obchodních zvyklostí oprávněně očekávat.

2.2. Záruční lhůta, během které má spotřebitel nárok na bezplatnou opravu, je uvedena ve smlouvě o dílo nebo v cenové nabídce. Začíná běžet ode dne prodeje výrobku spotřebiteli.

3. Způsob vyřízení reklamace

během záruční lhůty a rozsah poskytnuté náhrady škody

3.1. Dodavatel zajistí podle svého vlastního uvážení odstranění reklamované chyby:

  1. a. bezplatnou opravou, pokud jsou reklamované vady opravitelné.
  2. a. bezplatnou demontáží vadného výrobku (jeho dílu) a bezplatným dodáním a montáží vyměněného výrobku (jeho dílu).

3.2. Oprávněná osoba má při instalaci a používání výrobků povinnost dodržovat pokyny a návody dodavatele a výrobce a předpisy týkající se montáže a údržby stejně jako údaje poskytnuté dodavatelem a výrobcem o oblastech a rozsahu používání výrobků, které jsou uvedené v prospektech, doprovodných dokumentech a jiných obchodních dokumentech doporučených spolu s výrobkem a které jsou v platnosti v době montáže výrobků. Oprávněná osoba je při údržbě povinna postupovat s péčí odpovídající stávajícímu stavu techniky.

3.3. Oprávněná osoba je povinna oznámit dodavateli bez zbytečného zpoždění zjištěnou chybu a při reklamaci předložit platný originál faktury nebo příjmový pokladní doklad a tento záruční list.

4. Záruka se nevztahuje

na poškození způsobené ohněm, nehodou, nesprávným používáním výrobku, neodborným nastavením nebo opravou, dále na poškození způsobené neodbornou instalací, úpravou nebo používáním způsobem, který není ve shodě s návodem k používání, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice.

Tyto záruční podmínky jsou ve formě Záručního listu součástí odevzdávacího protokolu. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání oken do užívání a potvrzeným datem a podpisem obchodním zástupcem.