Obchodní podmínky

 1. 1.Obecné informace, rozsah platnosti

  1. 1.1Tyto všeobecné nákupní podmínky („AEB“) platí pro všechny nákupy společnosti AFG Arbonia-Forster-Holding AG nebo některou z jejích dceřiných společností (v dalším textu budou jednotlivé společnosti označené „Objednatel“ a společně „AFG“).
  2. 1.2Platí výlučně tyto Všeobecné nákupní podmínky. Odporující nebo od těchto Všeobecných nákupních podmínek lišící se podmínky Dodavatele uznáváme pouze v případě, že jsme s jejich platností výslovně písemně souhlasili. Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí i po tom, když vědomi si odporujících nebo od těchto Všeobecných nákupních podmínek odlišných podmínek Dodavatele bez výhrad přijmeme dodávku od Dodavatele.
  3. 1.3Tyto Všeobecné nákupní podmínky platí také pro všechny budoucí obchody Objednatele s Dodavatelem. Vyhrazené zůstává i přizpůsobení těchto Všeobecných nákupních podmínek společností AFG.
  4. 1.4AFG pracuje výhradně s dodavateli, kteří dodržují kodex společnosti AFG o chování a jednají v souladu se směrnicemi v něm uvedenými.
 2. 2.Nabídka, dokumentace nabídky

  1. 2.1Nabídky od dodavatelů platí jako svazovat, je třeba je vystavit kompletní a obsahující všechny potřebné informace. Dodavatel se musí před vystavením nabídky sám informovat o místních podmínkách. Dodatečné náklady vzniklé z důvodu nesplnění této povinnosti nese Dodavatel.
  2. 2.2Dodatečné náklady, které je třeba vynaložit po udělení dodatečných zakázek, nejsou dány a povolené už na základě základní objednávky v zakázce, ale jejich je nutné určit a sjednat samostatně.
  3. 2.3Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na ekonomičtější příp. technicky výhodnější nebo inovativnější alternativní řešení.
  4. 2.4Na obrázky, výkresy, výpočty, návrhy, vzory a jiné podklady, které poskytne Objednatel Dodavateli, si AFG vyhrazuje veškerá vlastnická a autorská práva. Je třeba je udržovat v přísné tajnosti a nesmějí být sdělovány třetím stranám bez našeho výslovného písemného souhlasu. Je třeba je použít výhradně k výrobě na základě objednávky. Po realizaci objednávky je jich třeba bez vyzvání vrátit. Povinnost dodržovat utajování informací platí i po ukončení smlouvy. Povinnost zaniká tehdy, když a pokud se informace, které obsahují obrázky, výkresy, výpočty a jiné podklady stanou všeobecně známými.
 3. 3.Objednávka a potvrzení zakázky, smluvní povinnosti

  1. 3.1Objednávky a ujednání jsou závazné pouze tehdy, pokud je Objednatel písemně zadá nebo potvrdí. Výkony, na které nebyla zadána písemná objednávka, Objednatele nezavazují a neproplácejí se. Dodatečné ujednání musí Objednatel písemně potvrdit, aby byly závazné. Realizace objednávky platí jako uznání těchto Nákupních podmínek Dodavatelem.
  2. 3.2Objednatel může zrušit objednávku, pokud ji Dodavatel písemně nepřijal (potvrzením zakázky).
  3. 3.3Dodavatel odpovídá Objednateli za dodržování všech smluvních povinností. V případě kooperace se subdodavateli Dodavatel odpovídá za jejich jednání stejně jako za své vlastní.
 4. 4.Ceny

  1. 4.1Cena uvedená v nabídce a potvrzena v objednávce je závazná. V případě, že není písemně dohodnuto jinak, platí cena za dodávku „do domu“ na námi uvedenou dodací adresu, včetně balení a případné montáže potřebné na přípravu zařízení k provozu.
  2. 4.2Touto cenou jsou uhrazeny veškeré výkony a vedlejší výkony, které podle podkladů k nabídce a výkresů nebo katalogů Dodavatele patří k realizaci výroby díla, jehož odběr je možný v rámci celkového výkonu zmíněného ve smlouvě. Stejně uhrazeny jsou i všechny případné příplatky, daně a poplatky, s výjimkou daně z obratu.
  3. 4.3V případě cen uvedených za jednotku hmotnosti je směrodatné úřední vážení, v případě jeho chyby je směrodatná námi stanovena hmotnost.
 5. 5.Utajení informací

  1. 5.1Dodavatel je povinen udržovat mlčenlivost o všech informacích, které nejsou veřejné povahy a ke kterým mu poskytla přístup společnost AFG, které se dozvěděl v rámci obchodního vztahu.
  2. 5.2Dodavatel má povinnost podepsat na přání Objednatele zvláštní dohodu o mlčenlivosti.
  3. 5.3Povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po ukončení platnosti smlouvy.
 6. 6.Faktury

  1. 6.1Faktury se nesmí přikládat ke zboží, avšak musí se posílat zvlášť, s vyznačeným číslem objednávky, poštou na adresu uvedenou v objednávce.
  2. 6.2Ve faktuře je nutné uvést značku objednávky jakož i čísla každé pozice. Pokud tyto údaje chybí, faktury nejsou splatné. Popisy faktur je třeba označit jako duplikáty.
  3. 6.3Daň z obratu je třeba vykázat zvlášť.
 7. 7.Platby

  1. 7.1Pokud není dohodnuto jinak, platby se provádějí
   • ve lhůtě 14 dnů se slevou 4%
   • nebo ve lhůtě 30 dnů se slevou 2%
   • nebo ve lhůtě 60 dnů bez slevy
  2. 7.2Lhůta splatnosti začíná ihned po tom, jak je realizována celá dodávka nebo výkon a byla nám doručena řádně vystavená faktura podle odst. 6. Pokud má Dodavatel poskytnout testy materiálů, zkušební protokoly, dokumenty o kvalitě nebo jiné podklady, tak je předpokladem pro uznání úplnosti dodávky a výkonu i doručení těchto podkladů. Skonto srážka je povolena iv případě, kdy Objednatel zadržuje dílčí platby v přiměřené výši na základě nedostatků. V případě nedostatků začíná lhůta splatnosti zadržované části běžet po úplném odstranění těchto nedostatků.
  3. 7.3Platby jakož i uvedení do provozu neznamenají uznání konformity dodávek a výkonů se smlouvou.
  4. 7.4Oprávnění zúčtování a zadržování platby náleží Objednateli v rozsahu stanoveném zákonem.
 8. 8.Dodací lhůta

  1. 8.1Dodací lhůta uvedená v nabídce a potvrzena v objednávce jakož i všechny ostatní dodavatelem uvedené časové údaje jsou závazné.
  2. 8.2Dodací lhůta se vztahuje na příjem dodávky v místě příjmu, které uvedl Objednatel v objednávce. V případě dodávek s expozicí nebo montáží jakož iv případě výkonů se dodací lhůta vztahuje na okamžik odběru.
  3. 8.3Dodavatel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele v případě, že došlo nebo jestliže zjistil okolnosti, z nichž vyplývá, že nebude možné dodržet dohotnutú dodací lhůtu.
  4. 8.4V případě překročení sjednané dodací lhůty z důvodů, na které Objednatel neměl vliv, je tento oprávněn vyžadovat za každý započatý týden smluvní pokutu ve výši 1%, nejvýše však 10% z příslušné hodnoty objednávky příp . Odvolací hodnoty. Právo Objednatele uplatnit v rámci zápočtu smluvní pokuty i náhradu dalších škod, zůstává nedotčeno.
  5. 8.5Pro předčasné dodávky, dodávky mimo námi uvedených časů příjmu zboží i částečné dodávky nebo dodávky navíc vyžaduje předchozí souhlas Objednatele.
 9. 9.Kontrola dodávky

  Objednatel může během výroby a až do expedice objednaných předmětů kontrolovat materiál, výrobní postupy a jiné práce sloužící k realizaci smluvních výkonů. Pokud kontrola nebude povolena bez předložení závažného důvodu, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez toho, aby mohl Dodavatel požadovat náhradu škody. Stejné ustanovení platí rovněž v případě, kdy již byly při kontrole zjištěny nedostatky nebo odchylky od smluvních ujednání. Namísto odstoupení je Objednatel oprávněn požadovat neodkladné smluvní plnění.

  Objednatel může kdykoli požadovat zprávu týkající se jím objednaných předmětů, zvláště ohledně stavu výroby. Právo Objednatele provádět kontroly se nedotýká povinností Dodavatele, obzvláště ohledně záruky a ručení. Objednatel může odmítnout úhradu za částečný výkon ze strany Dodavatele až po odstoupení v případě, kdy přijetí takétoto částečného výkonu není v jeho zájmu. V takovém případě je Dodavatel oprávněn vyzvednout si na vlastní náklady již dodané částečné dodávky ve lhůtě 30 dnů.

 10. 10.Přenos rizik – zaslání

  1. 10.1Pokud není písemně dohodnuto jinak, dodávka se realizuje DDP (Incoterms 2010).
  2. 10.2V případě dodávek s expozicí nebo montáží přechází riziko při odběru, v případě dodávky bez vystavení a montáže při přijetí v místě určeném Objednatelem.
  3. 10.3Ke všem zásilkám je nutné přiložit balící list nebo dodací list s údaji o jejich obsahu spolu s uvedením úplných údajů o objednávce. V případě, že tyto náležitosti chybí, Objednatel neodpovídá za prodlení při zpracování. Dílčí nebo zbytkové dodávky je nutno příslušně označit. Kromě toho je nutné zaslat v den expedice nákupnímu oddělení i na uvedenou určenou adresu avízo o expedici.
 11. 11.Bezpečnostní předpisy a předpisy o BOZP

  1. 11.1Dodávky a výkony musí odpovídat právním bezpečnostním předpisům a předpisům o BOZP platným ve Švýcarsku av EU i specifikacím, výkresům a jiným údajům uvedeným v objednávce a Dodavatel je musí příslušně přezkoušet. Pokud jsou podle švýcarského práva a / nebo práva EU potřebná povolení, tak jejich Dodavatel musí opatřit a předložit spolu s dodávkou.
  2. 11.2Označení CE musí být připevněny tak, aby bylo výrazně viditelné. Zároveň je třeba dodat i prohlášení o shodě příp. prohlášení o montáži, včetně potřebné technické průvodní dokumentace. Dodavatel je povinen dodržovat směrnici o strojích platnou v EU i příslušné švýcarské předpisy.
  3. 11.3Modifikace výše uvedených předpisů na základě změn základů musí sledovat samotní dodavatelé a zohlednit jejich až po moment přechodu rizika.
 12. 12.Dohoda o zajišťování ochrany životního prostředí a kvality

  1. 12.1Podnik Dodavatele musí odpovídat uznávaným systémem pro ochranu životního prostředí a systémem řízení kvality, obzvláště EN ISO 9001 popř. EN ISO 14001. Dodavatel na základě výzvy Objednatele předloží potřebné certifikáty. Tento požadavek platí i pro všechny případné subdodavatele Dodavatele.
  2. 12.2Objednatel má právo provést audit výroby u Dodavatele.
  3. 12.3V případě pochybností týkajících se zavedení funkčního systému pro ochranu životního prostředí a systému řízení jakosti si kromě toho Objednatel vyhrazuje právo nakupovat výrobky a výkony pouze od certifikovaných dodavatelů.
 13. 13.Balení

  Předmět dodávky musí odpovídat specifikaci materiálu označené Objednatelem jakož i normám DIN / VDED a podobným předpisům. Nebezpečné materiály je nutné zabalit a označit v souladu s platnými zákony a je třeba zároveň dodat i příslušné bezpečnostního listu. Rovněž musí být zabalen a označen i nebezpečné zboží a na dodacím listu musí být uvedena třída nebezpečného zboží příp. poznámka nejedná se o nebezpečné zboží. Je povoleno používat pouze obaly z ekologických materiálů. Balící materiály musí být vyrobeny bez použití freonu a chlóru, musí být chemicky neaktivní, neutrální vůči spodním vodám a při jejich spalování nesmí vznikat jedovaté emise.

  Balící materiály je třeba označit uznávanými symboly recyklace, např. RESY nebo symboly označujícími druh materiálu, např.. PE. Dodavatel je povinen pro příjemce a Objednatele bezplatně a na vlastní odpovědnost odvézt svůj odpad, obaly, atd.. Pokud Dodavatel tuto dohodu nedodrží, zrealizuje se likvidace odpadu bez stanovení lhůty na náklady Dodavatele.

 14. 14.Záruka

  1. 14.1Dodavatel poskytuje záruku, že dodané zboží je bez vad ve vývoji a konstrukci, že byly použity předepsané mateiálu, příp. pokud nebyly předepsány žádné, tak byly použity vhodné materiály, že použitý materiál, zpracování a montáž jsou bezchybné a že byly splněny všechny ostatní požadavky uvedené v objednávce a jejích přílohách.
  2. 14.2Navíc Dodavatel ručí – kromě kvality a vlastností podle objednávky – že dodaný produkt je funkční a odpovídá všem právním předpisům platným ve Švýcarsku iv EU a zavazuje se předložit potřebné osvědčení o shodě a montáži, montážní výkresy, akreditace, zmocnění, certifikáty, atd.. Výkonové parametry uvedené Dodavatelem platí jako záruky.
  3. 14.3Ve všech případech zůstává vyhrazeno právo na další náhrady způsobených škod.
  4. 14.4Dodavatel se zavazuje držet náhradní díly pro jím dodané zboží po dobu 15 let.
 15. 15.Právo týkající se nedostatků

  1. 15.1Hodnoty týkající se dodaného množství, rozměrů, hmotnosti a kvality dodávky zjištěné Objednatelem během přejímací kontroly a / nebo vstupní kontroly zboží jsou závazné. Objednatel písemně informuje Dodavatele o nedostatcích ihned po tom, jak byly zjištěny podle příslušných provozních daností. Dodavatel se tímto vzáva námitky týkající se opožděné reklamace a schválení bez výhrad. Objednatel není povinen převzít dodávky dílů nebo dodávky navíc, které nebyly písemně dohodnuto.
  2. 15.2Svou reklamací stanoví Objednatel Dodavateli lhůtu pro bezplatné odstranění nedostatků na místě označeném Objednavatelem, na kterém se nachází vadný díl nebo pro bezplatnou dodávku náhradního zboží za vadné zboží. V případě nedodržení lhůty je Objednatel bez dalších výzev oprávněn sám zrealizovat nebo nechat zrealizovat třetí stranou odstranění nedostatků na náklady a nebezpečí Dodavatele. Pokud je nedostatek takový závažný, že Objednatel nemůže zboží používat nebo že by jeho odběr nebyl pro Objednatele rozumným řešením, musí Dodavatel vzít zboží zpět na vlastní náklady, refundovat Objednateli zaplacenou cenu a nahradit mu prokázané náklady vynaložené v souvislosti se zkouškou zboží a neúspěšné pokusy o jeho vylepšení. Objednatel je v každém případě oprávněn snížit odměnu pro Dodavatele o případnou nižší hodnotu vadného dílu.
  3. 15.3Pokud je dodávka realizována po zpoždění a pokud je dodávka vadná, je Objednatel oprávněn ale ne povinen zrealizovat bez stanovení lhůty nebo oznámení předem zrealizovat odstranění nedostatků sám na náklady Dodavatele nebo je nechat odstranit třetí stranou, pokud má Objednatel zájem na okamžitém odstranění nedostatků kvůli tomu, aby předešel svému vlastnímu zpoždění nebo kvůli jiným naléhavým situacím.
  4. 15.4Záruka trvá 36 měsíců a počítá se od okamžiku přechodu rizik, pokud není v objednávce dohodnuto jinak.
  5. 15.5Pokud Objednatel montuje dodané zboží jako komponenta do výrobku a pokud se nedostatek ukáže až během provozu výrobku, tak Objednatel může kdykoli až do uplynutí příslušné promlčecí lhůty reklamovat nedostatky jakéhokoliv druhu nehledě na čl.. 370 OR. Kromě toho se práva Objednatele na reklamaci nedostatků komponentů promlčí po uplynutí 24 měsíců od data jejich montáže do výrobku, nejpozději však po 36 měsíců od data přechodu rizik.
  6. 15.6V případě reklamace musí Dodavatel Objednateli uhradit náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním nedostatků. Jak se dá na základě posouzení Objednatele předpokládat, že je nedostatek přítomen iu jiných Dodavatelem dodaných dílů, je Objednatel oprávněn stáhnout díly příp. zrealizovat výměnu za díl uznán jako vadný. Dodavatel je povinen opravit nebo vyměnit všechny již dodané díly na vlastní náklady. Tato povinnost platí iv případě již uplynulé záruční lhůty, jestliže vadné díly dle názoru Objednatele mohou poškodit jiné předměty nebo způsobit zranění nebo usmrcení osob. Kromě toho je Dodavatel povinen nahradit veškeré škody, které vznikly v důsledku takovéto provádění výměny.
  7. 15.7Objednatel smí odmítat přijetí a platbu za výrobky, dokud se nevyskytnou poruchy jakéhokoli druhu.
  8. 15.8Opravou nebo výměnou vadných dílů začínají znovu běžet záruční povinnosti týkající se těchto dílů.
  9. 15.9Chyby při dodávce nebo poskytnutém výkonu opravňují Objednatele a každého člena společnosti AFG k odstoupení od všech smluvních vztahů s dodavatelem zajišťujícím pravidelnou dodávku zboží nebo pravidelnou realizaci služeb nebo výrobních výkonů, pokud existuje odůvodněných obava, že se chyby nebo nedostatky dodávky nebo výkonu budou stále projevovat iu ostatních dodávkách nebo výkonech. Toto neplatí, pokud Dodavatel ví věrohodně prokázat, že chyby takového druhu se v budoucnu nebudou opakovat.
 16. 16.Ručení za výrobek, stanovení lhůty, pojištění povinného ručení

  1. 16.1V případě, že Dodavatelem dodané výrobky nějakým způsobem přímo či nepřímo způsobí škodu Objednateli nebo jinému členu AFG, jejich orgánům nebo zaměstnancem, Dodavatel je povinen nahradit škodu v plném rozsahu.
  2. 16.2V případě, že Objednatel nebo některý z členů AFG uplatní toto právo v souvislosti s dodávkou, obzvláště na základě zákona o povinném ručení za výrobek, smí Objednatel žadateli poskytnout neprodleně název Dodavatele. Kromě toho má člen AFG nárok na plnou náhradu škody a regresní nárok na úhradu veškerých nákladů a výdajů od Dodavatele v důsledku uplatnění tohoto práva.
  3. 16.3Dodavatel se zavazuje uzavřít paušální pojištění povinného ručení za výrobek na částku 5 mil.. CHF nebo příslušnou protihodnotu v jiné měně pro každý případ poranění nebo usmrcení osoby / věcné škody a předložit jej na základě naší výzvy. Pokud nám přináleží další nároky na náhradu škody, zůstávají tyto nedotčeny.
 17. 17.Dodržování právních předpisů v oblasti zákonů o chemikáliích

  1. 17.1Dodavatel zaručuje, že materiály, které obsahují jeho výrobky a dodávky splňují veškeré právní požadavky platné v EU a Švýcarsku v oblasti zákonů o chemikáliích, jmenovitě také Evropské nařízení ES č.. 1907/2006 o registraci, hodnocení, schválení a omezení chemických látek (tzv. REACH) jakož i Švýcarské nařízení o chemikáliích.
  2. 17.2Dodavatel zaručuje., že materiály, které obsahují jeho výrobky a dodávky (pokud tyto spadají pod Švýcarské nriadenie o chemikáliích) byly řádně přihlášeny a zapsány u Spolkového úřadu pro zdraví (BAG).
  3. 17.3Dodavatel poskytne Objednateli při každé dodávce bez vyzvání a zdarma příslušnou aktuální bezpečnostní list v elektronické formě.
  4. 17.4Pro případ, že Dodavatel poruší jednu ze svých výše uvedených povinností a záruk, je Objednatel kdykoliv oprávněn neprodleně zrušit svou objednávku a odmítnout převzít příslušnou dodávku, aniž tím pro Objednatele vznikly nějaké náklady. Dodavatel ručí Objednateli za všechny přímé a nepřímé škody, které Objednateli vzniknou v důsledku neplnění smlouvy.
 18. 18.Ochranné práva

  1. 18.1Dodavatel ručí za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nejsou porušena žádná práva třetích stran.
  2. 18.2Pokud vůči Objednateli nebo jinému členu AFG vznesla nárok třetí strana kvůli porušení ochranných práv, tak je Dodavatel povinen osvobodit příslušného člena AFG v plném rozsahu od těchto nároků po první písemné výzvě. Žalovaný člen AFG není ani oprávněn ani povinen uzavřít s třetí stranou – bez souhlasu Dodavatele-jakékoliv dohody, obzvláště smír.
  3. 18.3Povinnost Dodavatele osvobodit od nároků se vztahuje na všechny aplikace, které společnosti AFG vznikly z nutného nebo zjevného důvodu z nebo v souvislosti s uplatněním nároků třetí strany.
 19. 19.Výhrada vlastnictví, poskytování

  1. 19.1Pokud Objednatel dodá Dodavateli díly, tak si Objednatel vyhrazuje na ně své vlastnické právo. Jejich zpracování nebo opracování Dodavatelem se realizuje pro Objednatele.
  2. 19.2Pokud Objednavatelem poskytnutá věc neoddělitelně smísí s ostatními předměty, které nepatří Objednateli, získá Objednatel spoluvlastnické právo na nové věci v poměru hodnoty věci na kterou měl výhradní právo (nákupní cena plus DPH) vůči ostatním smíšeným předmětem v době jejich smíchání. Pokud smíchání nastane způsobem, že věc Dodavatele bude považována za hlavní věc, tak jako dohodnuté platí, že Dodavatel přenese na Objednatele příslušný spoluvlastnický podíl. Dodavatel uchová výlučné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro Objednatele.
 20. 20.Prohlášení dlouhodobých dodavatelů

  Dodavatel v zásadě dodává pouze výrobky z Evropské Unie a ze států, s nimiž jsou uzavřeny preferenční smlouvy, a na požádání Objednatele předloží prohlášení dlouhodobých dodavatelů o výrobcích, které nakupuje. Pokud to není schopen provést, je povinen neprodleně Objednatele na tuto skutečnost upozornit po přijetí objednávky.

 21. 21.Elektronické zakázek

  Dodavatel je povinen realizovat s Objednatelem objednávky, které jsou generovány automatickými elektronickými objednacími systémy.

 22. 22.Vyšší moc

  Pokud stranám při dodržení jejich lhůt brání vyšší moc, tyto lhůty se prodlužují o dobu trvání překážky plus přiměřenou dobu náběhu. Jako vyšší moc platí jen válka a přírodní katastrofy.

 23. 23.Doplňující ustanovení, závěrečná ustanovení

  1. 23.1Pokud by se ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek staly neúčinnými, platnost ostatních ustanovení tímto zůstává nedotčena.
  2. 23.2Neúčinné ustanovení je třeba na základě dohody nahradit platnou úpravou, která odpovídá ekonomickému účelu zaniklého ustanovení. Toto platí také v případě, kdy jsou neúčinné celé Nákupní podmínky.
 24. 24.Místo plnění a sídlo soudu

  1. 24.1Pokud v objednávce není uvedeno jinak, tak je místem plnění Arbon.
  2. 24.2Sídlo soudu pro všechny spory vyplývající z obchodního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem je sídlo Objednatele (Švýcarsko). Objednatel však má také právo žalovat Dodavatele u příslušného soudu v místě jeho sídla nebo u jiného příslušného soudu.
 25. 25.Použitelné právo

  Všechny právní vztahy podléhají švýcarskému právu.