Články Zpět na všechny novinky

Jaké jsou požadavky na výšku a bezpečnost okenního parapetu?

Jaké jsou požadavky na výšku a bezpečnost okenního parapetu?

Výška okenního parapetu je častým tématem nejen v internetových diskuzích. Navíc se nacházíme v přelomovém období aktualizace celé řady stavebních norem. V dnešním článku proto nabízíme přehled odpovědí k otázkám o základních technických požadavcích na výšku okenního parapetu otvíravých oken v bytových domech.

Technické požadavky na výšku okenního parapetu otvíravých oken

Podle zatím platné Vyhlášky o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb.) platí, že okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod kterými je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být ve výšce nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím minimálně stejné výšky.

Co je parapet

Parapet je část zdi nebo stavební konstrukce pod okenním otvorem. Ve stavební terminologii jde o vyzdívku pod oknem. To, co běžně nazýváme parapetem, je tedy spíše kryt horní plochy parapetu, nikoliv samotný parapet. Kryt parapetu může být na vnitřní nebo vnější straně okna, může mít různou tloušťku a také může být provedený z různých materiálů.

Výška parapetu

Výška parapetu se měří od pochozí podlahové plochy ke spodní hraně okenního otvoru otvíravého okna, ne na horní úroveň vnitřního krytu parapetu, jak se dočtete v mnoha článcích.

Jak se měří hloubka venkovního prostoru

Hloubka 0,5 m se měří od úrovně podlahy nadzemního podlaží k upravenému terénu. Zajímavostí je skutečnost, že podle současné legislativy jsou požadavky na výšku parapetu stejné ve všech nadzemních podlažích. Platí tedy stejná pravidla pro okna v prvním nebo desátém patře.
________________________________________
NĚCO NAVÍC: Z vyhlášky lze dovodit, že se požadavky na výšku parapetu vztahují na otvíravá okna. Pokud je stavební otvor pevně zasklený a tedy neotvíravý, požadavek na minimální výšku parapetu se na něj nevztahuje. Musí ale splňovat technické požadavky odolnosti podle dalších technických norem (především splnit funkci ochrany proti pádu do hloubky a definovanou odolnost při zatížení svislé stavební konstrukce).
________________________________________

Další požadavky na bezpečnost nízkého okenního parapetu

Norma Ochranná zábradlí (ČSN 74 3305) upravuje technické požadavky pro okna s nízkým parapetem, a také pro plně prosklené vnější plochy budov sahající od podlahy až po strop.

Pochozí plocha

Obecně podle platné legislativy platí, že pochozí plocha širší než 300 mm, kde hrozí nebezpečí pádu osob nebo zvířat a ke které je možný přístup, musí být opatřena ochranným zábradlím.

Kdy se posuzuje hloubka nízkého parapetu

Pokud je parapet vyšší než 0,5 m nad podlahou, je považován za obtížně přístupný.

U parapetu nižšího než 0,5 m už se posuzuje jeho hloubka.

  • Hloubka parapetu menší než 120 mm neumožňuje snadné postavení osoby nebo osob. Ochranné předokenní zábradlí musí splňovat celkovou výšku min 850 mm od podlahy podle norem.
  • Hloubka větší než 120 mm už není tak bezpečná, protože umožňuje na parapet snadno vystoupit. Požadovaná normová výška ochranného zábradlí před okenním otvorem je pak min 850 mm od plochy parapetu, na který se lze postavit, nikoliv od podlahy.

________________________________________
NĚCO NAVÍC: Norma Ochranná zábradlí se vztahuje i na pevné skleněné výplně pod úrovní 850 mm nad podlahou. Bezpečnostní skla z hlediska ochrany osob musí mít zkoušku proti normou stanovenému nárazu (technická norma Sklo ve stavebnictví – Kyvadlová zkouška – Metoda zkoušení nárazem a klasifikace pro ploché sklo ČSN EN 12600).

Pokud je skleněná výplň nižší než 500 mm, není možné provést zkoušku nárazem. Pro takové výplně postačuje použití vrstveného bezpečnostního skla s třídou odolnosti alespoň 1B1. Velmi nízká výplň totiž prakticky znemožňuje pád osoby a její případný náraz by zachytil už samotný příčník. Ve všech případech skleněných výplní neotvíravých okenních ploch plnících funkci zábradlí doporučujeme použití bezpečnostních skel, která zabraňují poranění střepy.
________________________________________

Nový stavební zákon a související technické normy

Nacházíme se v období, kdy stavební vyhlášky sice byly novým stavebním zákonem zrušeny, a to k 1.1.2024, ale do doby vydání nových prováděcích předpisů je možné tyto vyhlášky podle starého stavebního zákona stále aplikovat. Nová Vyhláška o požadavcích na výstavbu by měla nabýt účinnosti k 1.7.2024.
________________________________________
NĚCO NAVÍC: § 332a nového stavebního zákona říká: “Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.” Starší technické normy tak teoreticky bude možné používat až do 1. července 2027.
________________________________________

Zveřejněno: 2.4.2024

Další články