Články Zpět na všechny novinky

Jak postavit pasivní dům? Jen zateplení a kvalitní okna nestačí.

Jak postavit pasivní dům? Jen zateplení a kvalitní okna nestačí.

Co rozhoduje o tom, jak bude stavba energeticky náročná? Často se nesprávně domníváme, že hlavní roli hraje zateplení domu. Celková spotřeba energií v jakékoliv budově je ale souborem více faktorů, od tvaru a umístění stavby, přes izolaci, zdroj vytápění až po správně zvolená okna. A nemusí jít zdaleka o nejdražší technologie. Důležitější je jejich vzájemná a vhodně zvolená kombinace.

Pasivní dům představuje nejlepší volbu z pohledu komfortu bydlení.

Základní parametry pasivního domu dle německého Passivhaus Institutu:

 • měrná potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a),
 • neprůvzdušnost obálky budovy n50 nesmí překročit hodnotu 0,6/hod, což znamená, že při změně tlaku o 50 Pa se nesmí za jednu hodinu vyměnit více než 60 % vnitřního objemu vzduchu,
 • měrná potřeba primární energie (včetně provozu domácnosti) je nižší než 120 kWh/(m2a). Potřebu primární energie zásadně ovlivňuje zvolený zdroj vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody, ale také provozní zařízení (ventilátory, čerpadla) a provoz osvětlení a domácích spotřebičů.

Dům v pasivním standardu bude dle PENB zařazen do kategorie A – mimořádně úsporné budovy, splňuje podmínky pro získání dotace v programu Nová zelená úsporám a samozřejmě i legislativní požadavky kladené na novostavby.

Jaké faktory rozhodují o energetické náročnosti pasivního domu?

Možná si také myslíte, že stavba domu v pasivním standardu je drahá, protože vyžaduje použití drahých technologií. Přitom se vůbec nemusí jednat o složité a drahé řešení. Pasivní domy mají významně nižší spotřebu energie na vytápění a jde především o promyšlený koncept stavby, který zahrnuje:

 • vhodný tvar domu,
 • orientaci domu ke světovým stranám,
 • dostupnost slunečního zařízení,
 • minimalizaci tepelných ztrát a mostů,
 • maximalizaci solárních tepelných zisků,
 • ochranu před letním přehříváním,
 • využití obnovitelných zdrojů energie.

Tvar a orientace domu

Zaměřte se na kvalitní architektonický návrh. Ten je spolu s promyšlenými materiály prvním důležitým krokem k pasivnímu standardu vašeho domu.

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci stavby, na kterých dochází ke zvýšeným tepelným tokům a ztrátám. Typicky se jedná o místa napojení stěn na okna nebo střechu, rohy budov, balkony a další. Kvalitní návrh pasivního domu pracuje s kompaktními a minimálně členitými tvary (s minimem prvků jako rohy, vikýře, věže a další).

Maximalizovat tepelné zisky ze slunce vám pomůže správné umístění domu vůči světovým stranám a okolním překážkám (okolní zástavba, vzrostlé stromy apod.), správně zvolený typ, velikost a umístění oken a také vnitřní uspořádání domu.

Pobytové místnosti s vyšší potřebou tepelného komfortu i přirozeného světla umístěte v pasivních domech na jižní straně, zatímco technické místnosti, chodby a zázemí naopak v té severní.

Izolace domu

Izolace domu je pro dosažení pasivního standardu klíčová. Pasivní standard klade vysoké nároky nejen na tloušťku izolace, ale také správně zvolený typ a samozřejmě způsob aplikace a provedení. Typ izolace vychází ze zvolené konstrukce stavby, každý typ konstrukčního materiálu má totiž svá specifika.

Kvalitní návrh konstrukce a izolace domu musí zohlednit vedle legislativních požadavků na výstavbu i způsob užívání domu, místní podmínky (např. stavby v blízkosti vodních toků a ploch, stavby v horském prostředí) a individuální požadavky obyvatel domu (např. hluk z vnějšího prostředí).

Kvalitu tepelně-izolačních vlastností konstrukce domu definuje součinitel prostupu tepla (U) jednotlivých prvků stavby. Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe jednotlivé části stavby izolují. Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní domy jsou:

 • podlahy max 0,15 W/(m²K) (asi 25 cm izolace),
 • stěny max 0,12 W/(m²K) (asi 30 cm izolace),
 • střecha max 0,10 W/(m²K)  (asi 50 cm izolace).

Potřebné hodnoty pro konkrétní dům se ale budou lišit dle tvaru domu, jeho orientace, stínění, druhu konstrukcí a použité izolace.

Okna jako zdroj vytápění i ochrana před tepelnými ztrátami

Pasivní dům pro dosažení tepelného komfortu v maximální míře využívá tepelné zisky ze slunce. Toho dosáhnete správně zvolenými a umístěnými okny. Čím lépe dokáže dům využívat energii ze slunce, tím méně je potřeba investovat do dražších stavebních úprav nebo technologického vybavení domu (například výkonnějšího zdroje vytápění).

Při výběru správných oken pro pasivní dům se zaměřte zejména na tyto faktory:

 • velikost oken,
 • umístění a orientace ke světovým stranám,
 • typ rámu a zasklení,
 • stínící prvky,
 • kvalitní instalaci oken.

Mohlo by se zdát, že čím více větších oken na jižní straně domu využijete, tím lepších tepelných zisků dosáhnete. Takové řešení ale způsobuje vetší tepelné ztráty v zimě a přehřívání vnitřních prostor v létě a s tím související vysoké náklady na vnější stínění nebo chlazení interiéru.

Ideální míra prosklení jižní fasády pasivního domu je do 40 %.

Vhodné je také řešení letního stínění oken přesahem doplněné dle potřeb o další vnější stínící prvky. Stínění určitě zahrňte do plánů už při návrhu domu, jeho pozdější řešení a instalace může být komplikované.

Při výběru oken do pasivního domu se zajímejte o vlastnosti rámu a izolačního skla. Zjednodušeně řečeno je potřeba, aby rám dobře izoloval a izolační sklo mělo co nejlepší energetickou bilanci, tedy optimální poměr tepelných zisků a ztrát. Na jednu stranu okna v pasivním domě zajišťují teplo ze slunce, na druhé straně musí výborně izolovat, aby nedocházelo k tepelným únikům a ztrátám. A v neposlední řadě je důležité také množství světla v interiéru.

Kvalitní okno pro pasivní dům tak určují především tři ukazatele:

 • Tepelně-izolační vlastnosti celého okna vyjádřené součinitelem prostupu tepla (Uw), jehož maximální doporučovaná hodnota pro pasivní domy je 0,80 W/(m²K). Největší vliv na jeho hodnotu mají izolační vlastnosti rámu (vyjádřené hodnotou Uf) a izolační vlastnosti skla (vyjádřené hodnotou Ug). Rám okna nepřináší žádné solární zisky, jen ztráty. Pro pasivní domy jsou vhodné rámy nižší a širší, u kterých je poměr rámu na celkové ploše okna menší. Vybírejte rámy doplněné o 3 úrovně těsnění. U zasklení volte trojskla s nízkým součinitel prostupu tepla Ug okolo 0,50 W/(m²K) a s teplým distančním rámečkem.
 • Součinitel prostupu slunečního záření izolačním sklem (g), také označovaný jako solární faktor, rozhoduje o solárních ziscích. Čím vyšší hodnota, tím více slunečního záření projde přes zasklení a tím více tepla ze slunce získáte. Doporučená hodnota pro pasivní domy je nad 50 % a vychází z celkového návrhu a potřeb konkrétní stavby.
 • Světelný činitel prostupu izolačním sklem (LT), který charakterizuje prostupnost světla oknem. Opět platí čím vyšší hodnota, tím více světla projde přes izolační sklo do domu. Přirozené světlo vám navíc pomáhá šetřit energii za využívání umělého osvětlení v domě, zejména v pobytových místnostech.

Řízené větrání s rekuperací

Řízené větrání je systém, který v domě zajišťuje neustálou výměnu vzduchu bez nutnosti častého větrání okny. Rekuperace doplňuje systém řízeného větrání o využití tepla z odpadního odváděného vzduchu pro ohřev přiváděného čerstvého vzduchu dovnitř domu. Kvalitní systémy umí využít až 90 % tepla z odpadního vzduchu odváděného z domu ven.

Pro pasivní domy je využití systému řízeného větrání s rekuperací nezbytné.

Úsporný zdroj vytápění

Pasivní dům má velmi nízkou potřebu energie k vytápění, kterou lze pokrýt zdrojem s velmi malým výkonem. Malý úsporný zdroj tepla je ideální v kombinaci s využíváním obnovitelných zdrojů energie ze slunce, biomasy nebo země. Pozornost věnujte nejen výkonu zdroje, ale také regulovatelnosti. U pasivních domů může být komplikované udržet i zdroje s malým výkonem a špatnou regulovatelností v optimálním režimu po celý rok.

Univerzální doporučení nejvhodnějšího zdroje neexistuje. Každý dům vyžaduje individuální posouzení nároků na energie a hodně záleží i na ostatních prvcích pasivního domu.

Svou roli hraje způsob života a počet obyvatel domu.

Častým řešením je vytápění elektrickými přímotopy v kombinaci s fotovoltaikou nebo kombinace solárních systémů a fotovoltaiky či jiného obnovitelného zdroje s tepelným čerpadlem. Vhodným samostatným zdrojem mohou být také kotle na biomasu. U pasívního domu zkrátka platí, že jde o ucelený a provázaný systém více prvků. Když s pomocí odborníků tento systém správně navrhnete, není nutné investovat do drahých a nákladných zdrojů.

Náš tip: Dotační program Nová zelená úsporám vám umožňuje získat dotaci na realizaci některých energeticky úsporných opatření v rodinném domě:

 •  snížení energetické náročnosti domu (zateplení),
 • výstavbu domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • výměna kotlů a kamen,
 • šetrné způsoby vytápění a ohřevu teplé vody,
 • zpětné získávání tepla z odpadních vod,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie,
 • systémy řízeného větrání,
 • hospodaření s dešťovou a odpadní vodou a další.

Program definuje vlastní kritéria energetické náročnosti domu. Pokud váš dům splní parametry domu pasivního dle metodiky PHPP, dosáhne při splnění ostatních podmínek i na dotaci z tohoto programu. Díky dotaci pak může být stavba pasivního domu dokonce levnější než stavba klasického katalogového domu dle standardu NZEB.

Více tipů na blogu

Zveřejněno: 2.5.2022

Další články